باشگاه خبرنگاران/ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻤﮑﺎن ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﻓﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﺳﻤﺎت در اﺧﺘﯿﺎر رزﻣﺎﯾﺶ مواسات قرار گرفت.

ﺣﻤﯿﺪﻧﻈﺎم ﺧﻮاه ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻤﮑﺎن ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺴﻌﻮدی امام جمعه موقت ﮔﻠﻤﮑﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن ﺻﻮﻟﺘﯽ، ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ و اﻓﻀﻠﯽ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻤﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻮاﺳﺎت ﮔﻠﻤﮑﺎن قرار گرفت.

وی افزود: ﺑﺎﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻮم تعداد ۱۰۰ سبد کالا ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻮزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن پایگاه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ، ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎ و امام جماعت ﻣﺴﺠﺪﻗﺎﺋﻢ(ﻋﺞ) و ﻣﺴﺌﻮل امور ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن همزمان ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ، ﻋﯿﺪ وﻻﯾﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ(ع) در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان قرار گرفت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar