کتاب

چرندیاتی که به نام شعر به سهراب و پناهی و دیگران نسبت می دهند
وقتی از ناخودآگاه حرف می زنیم، دقیقا از چه حرف می زنیم؟
نمایش خبر های بیشتر