فارس/ اولین نماد مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار سرمایه ایران، در سامانه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با نام ذژآسام ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، نماد ذژآسام از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری آرمان‌سپهر آیندگان است.

دارایی ذژآسام در سامانه پس از معاملات شامل 50 میلیون واحد تعریف شده که یک میلیون واحد آن، از نوع ممتاز است.

واحدهای ممتاز ذژآسام متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (250 هزار واحد)، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (450 هزار واحد)، شرکت تامین سرمایه سپهر (100 هزار واحد) و شرکت کارگزاری سهم‌آشنا (200 هزار واحد) است.

همچنین بازارگردان ذژآسام شرکت تأمین سرمایۀ سپهر، کارگزار ناظر کد رزرو شرکت کارگزاری سهم‌آشنا و کارگزار ناظر بازارگردان شرکت کارگزاری نهایت‌نگر تعریف شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که اختصارا ETF نامیده می‌شوند، نوعی از صندوقهای سرمایه‌گذاری است که سرمایۀ آنها قابل معامله در بازار ثانویه است.

این صندوق‌ها در سه نوع سهام، اوراق و مختلط با ضرایب کارمزدی مختلف قابلیت معامله پیدا کرده‌اند که با توجه به نوع هر یک از صندوق‌ها دورۀ تسویۀ متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است. صندوق‌های از نوع سهام در t+3، صندوق‌های مختلط در t+2 و صندوقهای اوراق در t+1 تسویه خواهند شد.

به این ترتیب، اولین بار در بازار سرمایۀ ایران، دورۀ تسویه t+2 نیز لحاظ شده که به صندوق‌های مختلط نظیر ذژآسام تعلق دارد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با استفاده از سامانۀ تسویه و پایاپای خود موسوم به نت کلیر (NetClear)_ انواع مختلف کارمزدی این معاملات را نیز ایجاد و ملزومات تسویۀ این معاملات را فراهم کرده است.

همچنین امکان تسویۀ تهاتری صندوق‌های سهام با معاملات سهام بورس و فرابورس و صندوقهای اوراق با معاملات اوراق نیز فراهم شده و لذا تسویۀ این معاملات به صورت همگون صورت خواهد پذیرفت.

نظر به راه اندازی امکان Rolling با استفاده از سامانه نت کلیر NetClear در سال جاری، معاملات صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله در مدل مختلط نیز با سایر معاملات از طریق Rolling تسویه خواهند شد.

به این ترتیب، مبالغ محاسبه‌شده در خالص بدهکاری و بستانکاری کارگزاران در روز t، حاصل معاملات اوراق و صندوق اوراق در روز t-1، معاملات صندوق مختلط در روز t-2 و معاملات سهام و صندوق سهام در روز t-3 خواهد بود که کمک شایانی به افزایش میزان نقدشوندگی بازار سرمایه می‌کند.