ایلنا /بحث و بررسی درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت و بهره بانک‌ها در دستور کار جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس کل بانک مرکزی قرار ندارد اما امکان دارد برخی اعضای در این ارتباط سوالاتی را مطرح کنند.

رئیس کل بانک مرکزی برای ارایه آخرین گزارش از درآمدهای ارزی به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درخصوص دلیل حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: رئیس کل بانک مرکزی برای ارایه گزارش عملکرد منابع مالی در آمدها و آخرین گزارش از وضعیت درآمدهای ارزی کشور و استماع نقطه نظرات نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه حضور می‌یابد.

وی ضمن اشاره به اینکه دعوت از مسوولین اقتصادی و بانکی کشورهر چند ماه یکبار توسط کمیسیون برنامه وبودجه صورت می‌گیرد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی هر چند وقت یکبار بنا بر ضرورت و وجود برخی ابهامات و ارائه برنامه کاری و گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه دعوت می‌شوند بنابراین دعوت از ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی درخصوص طرح برخی مسائل در خصوص نرخ بهره بانکی و سود اوراق مشارکت در هفته‌های گذشته، گفت: البته بحث و بررسی در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت و بهره بانک‌ها در دستور کار جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس کل بانک مرکزی قرار ندارد اما امکان دارد برخی اعضای در این ارتباط سوالاتی را مطرح کنند.