آخرین خبر/ در ویدئوی خبر صحبت های احد عظیم زاده صادر کننده فرش را میبینید که در آن از اشتباهات ارزی بانک مرکزی در خصوص قواعد جدید صادرات می گوید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید