آخرین خبر/ مجری تلویزیون گفت درخصوص عزل رئیس صندوقبازنشستگی کشوری گفت: اگر واقعا مشکل مدرک تحصیلی “میعاد صالحی” بود، سامانه شفافیت را برگردانید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی