٢٤٩
٠

آخرین خبر/ چرا تا کنون گزارش شفافی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نشده است؟ اظهارات کارشناس اقتصادی را در این باره ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید