خراسان/ بیکاری بلندمدت به بیکاری گفته می شود که شخص یک سال یا بیشتر بدون شغل و در جست وجوی کار باقی می ماند. بررسی های آماری در سال 97 نشان می دهد که بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت در این سال مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال بوده است.
به نظر می رسد یکی از دلایل این موضوع، به اتمام رسیدن تحصیلات تکمیلی و توقع برای کسب موقعیت شغلی بهتر و متناسب با تحصیلات تکمیلی باشد.

(مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار)ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید