خراسان/ قیمت و حجم معامله یکی از نمادهای بورسی در روزهای اخیر، در تصویر نمایش داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود، قیمت سهمی که صف خرید بوده و قیمت آن در محدوده سقف مجاز روزانه قرار داشته، با یک فروش سنگین 868 هزار و 651 سهمی توسط یک سهامدار(در ساعت 10:49)، شکسته شده و حتی به نزدیک کف مجاز روزانه رسیده است. این نوع رفتار نامتعارف، عمدتاً از سهامداران بدون تحلیل بورس بر می آید. پدیده ای که این روزها، آفتی برای فراز و فرودهای غیر منتظره بورس شده است.

(منابع: حمید مرتضی کوشکی- کارشناس بازار سرمایه)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

سيستم ساز برسا
آگهی