٦٨٠
١

آخرین خبر/ آمار تاسف برانگیز فرار مالیاتی کارت های بازرگانی را از زبان مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر