خراسان/ با فروکش کردن شوک بنزین، تورم ماهانه دهک‌های کم درآمد نیز فروکش کرد. این نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین، تا چه حد بر دخل وخرج خانوارهای کم درآمد موثر است. نمودار، روند تورم دهک های درآمدی در دو ماه گذشته را نشان می دهد.

(آمار: مرکز آمار ایران)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید