آخرین خبر/ رمضان امسال خبری از صف های طولانی برای تهیه آش و حلیم نبود.