خراسان/ رکود قیمت نفت موجب فشار زیادی به اپراتورهای نفتی برای کاهش دستگاه های حفاری شده که نمونه آن را می توان در آمریکای شمالی (مرکز عمده تولید نفت شیل در دنیا) دید. بر این اساس، از مارس تا می (اسفند 98 تا خرداد 99) و به مدت 11 هفته، تعداد دستگاه های فعال به بیش از نصف، کاهش یافته است.

بدین ترتیب پیش بینی می شود تولید و عرضه نفت در آینده کاهش و قیمت نفت معمول دنیا نسبت به وضعیت کنونی افزایش نسبتاً متعادلی داشته باشد. (منبع آمار: بازار نفت و اقتصاد)div id="news_content">