شبکه خبر/ هشدار معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص هرگونه افزایش خودسرانه قیمت ها را میبینید.