آخرین خبر/ ربیعی گفت: چشم انداز قابل دسترسی درآمد های ارزی حدود 41 میلیارد دلار امسال بسته شده است و هیچ دوره ای مثل این دوره وزارت خارجه تبدیل به ستاد صادرات نشده بود.