خراسان/ بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که کالاهای واسطه ای در مقایسه با کالاهای سرمایه ای و مصرفی سهم زیادی از واردات کالاها را به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات این کالاها و نیز واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه آماده و مونتاژ در داخل است که ارزش افزوده زیادی را به همراه ندارد. مرکز پژوهش ها این وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه ای را تهدید بالقوه ارزیابی کرده است.