فارس/ بررسی های بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد 81 درصد از شاغلان غیررسمی (بدون بیمه) کشور مرد و حدود 19 درصد آن زنان بودند.

مشاغل غیررسمی (بدون بیمه) بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب شوک ناشی از کرونا هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.
براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به‌طور میانگین 60 درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند به گونه ای که در سال 1397 ، 62 درصد زنان و 59 درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده اند.


همچنین بررسی های بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد 81 درصد از شاغلان غیررسمی کشور مرد و در حدود 19 درصد آن زنان بودند.


به گزارش فارس، آمارهای فوق نشان می دهد حدود نیمی از مردان شاغل، فاقد بیمه هستند.