آخرین خبر/ ضرورت خصوصی ‌سازی از زبان رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور را می بینید و می شنوید.