آخرین خبر/ ربیعی اظهار کرد مردم میتوانند در این حوزه متری سرمایه گذاری کنند.