آخرین خبر/ ضرورت تغییر سمت و سوی تولید برای ارزش افزوده بیشتر را مشاهده می فرمایید.