فارس/ گزارشی از برخورد سازمان تعزیرات با گران فروشان گوشت مرغ را مشاهده می کنید.