ایلنا/ قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش و قیمت طلا با افزایش همراه بود.

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۸۱ صدم درصد کاهش به ۴۰ دلار و ۳۲ سنت رسید.
قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۷۹ صدم درصد کاهش به ۴۲ دلار و ۸۰ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با سه صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و هشت سنت رسید.