آخرین خبر/ حمل و نقل جهانی نقت در خلیج فارس باعث بروز مشکلات زیست محیطی بخصوص برای مرجان ها میشود .

یک محقق خوزستانی تلاش کرده است تا این تهدید را تبدیل به فرصت کند . ماده فوم جاذب نفت در دو نوع سخت و نرم میتواند سنتز شود .