خراسان/ رشد بیش از 5 برابری شاخص کل بازار سرمایه در سال های 97و 98 و همچنین رشد 3 برابری آن تنها در سه ماه اخیر، این ایده را مطرح کرده که بازار سرمایه می تواند به مأمنی برای در امان ماندن از تبعات خطرناک نقدینگی در اقتصاد ایران از جمله تورم تبدیل شود. با این حال، باید گفت تا زمانی که این رشد شاخص در بازار ثانویه بورس، ارتباط نظام مندی با رشد سرمایه گذاری در بنگاه ها پیدا نکند، زیاد نباید به تاثیرات ضد تورمی آن دلخوش بود. چرا که در نهایت منجر به رشد تقاضای مصرفی در اقتصاد خواهد شد. یکی از دلایل تاکید دولت بر عرضه‌های اولیه در بورس نیز همین موضوع است. در هر حال، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد که دقیقاً در دو سال گذشته، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده است.