میزان/ نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۹ ارز با رشد، نرخ ۶ ارز با کاهش و نرخ ۱۲ ارز بدون تغییر همراه بود.

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۹ ارز با رشد، نرخ ۶ ارز با کاهش و نرخ ۱۲ ارز بدون تغییر همراه بود.