آخرین خبر/ آیا سیاسی جهش تولید از مسیر خصوصی سازی به درستی اجرا شده است؟