آخرین خبر/ سیزده هزارو پانصد میلیارد تومان از جیب کارگر و بیت المال می‌رود؟