آخرین خبر/ اختلاف نظر کارشناس برنامه با نماینده مجلس در مورد عملکرد ضعیف در مورد قوانین خصوصی سازی را میبینید.