آخرین خبر/ دادگاه عباس ایروانی در ایستگاه آخر. پرونده گروه عظام و پرداخت رشوه به مدیران ایران خودرو و سایپا به مراحل آخر رسید.