مهر/ فیلمی از چرایی باز نگشتن ارزهای صادراتی به کشور را ببینید.