آخرین خبر/ محققان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با افزودن نانو کربن فعال به الکترودهای حاوی پوشش اکسیدهای کاتالیستی کارایی الکتروشیمیایی و طول عمرشان را بمیزان قابل توجهی افزایش دادند و جایگزین مناسبی برای آند های اکسیدی ارائه کردند که به کاهش مصرف انرژی خودرو کمک می کند.

از جمله خواص نانو لوله کربنی استحکام و هدایت الکتریکی بالا است که معمولا به عنوان جزء تقویت کننده در بسیاری از کامپوزیت ها شامل شبکه های آلیاژی و پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد و به کاهش مصرف انرژی خودرو کمک می کند.