صدا و سیما/ گزارشی از رقابت نابرابر کمباین سازان ایرانی که با ارز آزاد قطعه وارد می کنند با کمباین های وارداتی با ارز دولتی را مشاهده می کنید.