اکو ایران/ «هر ایرانی یک مسکن» عنوان طرح جدیدیست که در مجلس کلید خورده. در قالب این طرح قرار است روش جدیدی از مالیات برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن در نظر گرفته شود.

مالیات پیش بینی شده برای فروش بیش از یک ملک چقدر است؟ توجیه طراحان و موافقان آن چیست؟