اکو ایران/ آیا با توجه به قوانین بالادستی در خصوص مالکیت دولتی معادن و با توجه به رویه ای که دولت در سالیان گذشته در رابطه با خصوصی سازی در بخش معدن اتخاذ کرده، آیا افق روشنی برای خصوصی سازی در این بخش قابل مشاهده است؟
حسن خوشپور معتقد است که دولت انگیزه های لازم برای خصوصی سازی به بخش واقعی را فراهم نیاورده است.
شاید به همین خاطر تکرار این گزاره بیراه نباشد:
آزادسازی، پیش از خصوصی سازی!!