باشگاه خبرنگاران/ گزارشی از واگذاری مشکوک ملک شرکت حمل و نقل آبادان به شستا با قیمتی ناچیز را ببینید.