آخرین خبر/ وزیر اقتصاد گفت: کسی که وارد بازار بورس می شود باید مطالعه و مشاوره داشته باشد و روند کاهش و افزایش را بپذیرد و دولت باید زمینه نظارت و استحکام بازار را فراهم کند.