اکو ایران/ سود توزیعی قرار است مشمول مالیات شود. صحبت از مالیات 15درصدی است؛‌ اما ابعاد مالیات بر سود توزیعی، چندان مشخص نیست.

شرکت‌های بورسی، مالیات بر عملکرد می‌دهند و برحسب قوانین، در خریدهایی هم ،مالیات بر ارزش‌افزوده‌ می پردازند.