آخرین خبر/ امضا قرار داد میدان مشترک نفتی یاران طی ده سال بیش از 4 میلیارد دلار درآمد نفتی عاید ایران خواهد کرد.