آخرین خبر/ روایت ارزهای حاصل از صادراتی که به کشور برنگشته و سر از خارج مرزها درآورده یا در بازار آزاد فروخته شد. در دو سال گذشته 40 درصد ارز های حاصل از صادرات به سامانه نیما بازنگشته است و باعث تلاطم در بازار ارز شده است.