اکو ایران/ دریافت مالیات از مالکانی که ملک یا املاک خود را خالی نگه داشتند و به بازار عرضه نکردند قرار است به زودی اجرایی شود.

اما برای مالکانی که واحدهای خالی خود را به موقع عرضه کنند، مشوق مالیاتی در نظر گرفته شده است.