صدا و سیما/ وقتی پوشاک نامناسب زمینه ساز ورود بانوان به عرصه تولید می شود.