فارس/ در خرداد 99 میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 31 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است همچنین در 3 ماه اول امسال، در 55 فرودگاه کشور میزان اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه ها 64 درصد کاهش داشت.

بر اساس جداول نمودارهای آماری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در خردادماه 1399 میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 31 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.


همچنین در خرداد ماه 1399 اعزام و پذیرش مسافر 47 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در ماه مورد مطالعه، میزان ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 53 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 در تشریح سهم نشست و برخاست فرودگاه ها در خردادماه 1399، فرودگاه مهرآباد با رقم 35.52 درصد، بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده است؛ پس از آن فرودگاه مشهد با 10.43 درصد، فرودگاه کیش با رقم 7.56 درصد و فرودگاه شیراز با رقم 7.12 درصد، بیشترین نشست و برخاست هواپیما را داشته اند.

از سوی دیگر در خردادماه 1399 میزان پروازهای عبوری 80 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در فروردین 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 5162 پرواز بوده است در حالی که این رقم در فروردین 98 تعداد 33589 پرواز بود.

در اردیبهشت 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 4389 پرواز بوده است در حالی که این رقم در اردیبهشت 98 تعداد 27748 پرواز بود.

در خرداد 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 5372 پرواز بوده است در حالی که این رقم در خرداد 98 تعداد 27513 پرواز بود.

* کاهش 64 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های کشور در 3 ماه نخست سال

بنابراین گزارش در 3 ماه اول امسال، در 55 فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه های کشور 52 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 68 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه مهرآباد میزان نشست و برخاست هواپیماها 41 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 53 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 55 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه مشهد میزان نشست و برخاست هواپیماها 66 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 80 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه شهید دستغیب شیراز میزان نشست و برخاست هواپیماها 54 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 61 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 69 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه اهواز میزان نشست و برخاست هواپیماها 43 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 53 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 55 درصد کاهش داشته است.

در 3 ماه اول امسال، در فرودگاه اصفهان میزان نشست و برخاست هواپیماها 43 درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر 62 درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست هوایی 57 درصد کاهش داشته است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar