هفدانگ/ قطعه ای که علی قمصری در اعتراض به عملکرد رئیس جمهور روحانی منتشر کرده است. در ماه های اخیر بسیاری از هنرمندان نسبت به وضعیت اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داده اند.

متن شعر:
من خسته ام ریاست جمهوری عزیز

از رقص داس های غزل کش
از مویه های گربه ی ناخوش

از ساعتی که خواب به خواب است
از گِل که اسم دیگر آب است

از تیغ های سرد برهنه
از قیل و قال این همه شحنه

ماییم و قفل بر در بسته
آه از تو ای کلید شکسته... من خسته ام‌ ریاست جمهوری عزیز

از حجره های مار به دوشان
از دخل و خرج سکه فروشان

ما رای انتخاب تو بودیم؟
یا سنگ آسیاب تو بودیم؟

آقا فدای روحیه ی شوخ و شنگتان
سیلی نخورده ایید و بنفش است رنگتان

از ساقی غریبه چرا وام می کنید؟
در شیشه خون ماست شراب و شرنگتان

دریا زدیم و کار به قایق نداشتیم
ما نفت داشتیم مصدق نداشتیم
شعر:
احسان افشارى