آخرین خبر/ وقت بخیر دوستان. با موسیقی تلفیقی موافقید؟ یک کار متفاوت بشنوید از دنگ شو با نام «چی زی»
متن آهنگ:
مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست تو حال خوب خانه بودی در آن خانه هنوزم آسمان هست از آن نقشی که بر دیوار کندیم دو دل مانده که شعرش یادمان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست توان گفتن به مه مانی ولی ماه نپندارم چنین شیرین دهان هست اگر در دل نشینی دل نشانی اگر غایب شوی در دل نشان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست اگرنه روی زیبا در جهان هست دو دل مانده که شعرش یادمان هست دو صد لحظه نماند و عکس آن هست مرا خود با تو چیزی در میان هست اگرنه روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت مهرت همچنان هست مرا خود با تو چیزی در میان هست


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی