آخرین خبر/ تصنیف بختیاری شقایق
خواننده: منوچهر قزلباش بختیاری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید