آخرین خبر/ بخشی از برنامه دیشب دلصدا در مورد گروه های موسیقی دهه هشتاد و نودما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید