آخرین خبر/ ترانه کردی گوشواره گل
آهنگ ساز: مصطفی اسدزاده
شاعر: کرم رضا کرمی
خواننده: مصطفی اسدزاده
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید