آخرین خبر/ بهار ما
آهنگ ساز: احمدعلی راغب
شاعر: احمدعلی راغب
خواننده: موسی مدرسی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید