موسیقی ما/ نشست نقد و بررسی اجراهای جشنواره موسیقی جوان در حاشیه این جشنواره برگزار شد.
«حسین علیزاده» عضو هیئت داوران بخش موسیقی دستگاهی در بخش آفرینش در تک‌نوازی، گفت: «این دومین سالی است که بخش آفرینش در تکنوازی به جشنواره موسیقی جوان اضافه شده است و اجراهای امسال نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بود. این بخش از جشنواره یک جرئت و جسارتی به نوازندگان می‌دهد که بتوانند آن چیزی را که فکر می‌کنند، انجام دهند و آن فکر صرفاً به آن‌ها دیکته نمی‌شود. عده‌ای از نوازندگان، معمارهای عجیبی بودند و تمام زوایای ساختمان‌هایی که ساخته بودند، با هم توازن نداشت. عده‌ای از نوازندگان نیز، با احتیاط بیشتری پایشان را از خط قرمز فراتر می‌گذاشتند و عده‌ای نیز، بی محابا کار ی کردند و نتیجه خوبی گرفتند. هر اتفاق و تغییری حتماً باید با نگاه هنری و تأثیرگذار باشد».

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید