آخرین خبر/ متن ترانه :

ببار برایم تو که هزاران چشمه ی جوشان
♬♫ پشت مردمک هایت پنهان کرده ای ♬♫
ببار برایم اشکهایت همان آب حیاتیست
که خضر نوشید و هنوز در به در جاودانگیست
♬♫ ببار برایم تو که هزاران چشمه ی جوشان ♬♫
پشت مردمکهایت پنهان کرده ای

ببار برایم اشکهایت همان آب حیاتیست
♬♫ که خضر نوشید و هنوز در به در جاودانگیست ♬♫
ببار برایم ساعت چشمهایم
عجیب با ساعت ابرها کوک است
♬♫ عقربه هایی خلاف مسیر زندگی ♬♫
که بهم نمیرسن و فقط جفت میشوند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید